Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk Reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaren en bewoners van Park Ceintuurbaan te Harderwijk en is vastgesteld op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van  7 oktober 2011 onder agendapunt 9.

Het Huishoudelijk Reglement bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Reglement
 2. Bestuur
 3. Kascommissie
 4. Technische commissie
 5. Groencommissie
 6. Noodmaatregelen
 7. Betalingen aan de vereniging
 8. Machtiging in vergadering
 9. Gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de gemeenschappelijke zaken
 10. Beperking en overlast
 11. Op-, aan- of onderbouw
 12. Slot

 

1. Reglement

Artikel 1

Alle bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement (later te noemen Reglement) zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in:

 • de wet
 • de Statuten van de Vereniging, opgesteld door notaris, laatstelijk gewijzigd op 22 september 2003

 

Artikel 2

Indien een bepaling in het Reglement in strijd is met de wet of de Statuten, heeft dit slechts nietigheid van de betreffende bepaling tot gevolg.

 

Artikel 3

Waar in dit Reglement ‘hij’ staat vermeld, kan ook ‘zij’ worden gelezen. Waar in dit Reglement eigenaar, lid of bewoner staat vermeld, wordt ook huurder of gebruiker bedoeld.

 

Artikel 4

Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en zaken, geldt het volgende:

 1. De vergadering van eigenaren is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik en beheer van de ruimten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover de Statuten daarover geen bepalingen bevat.
 2. Het bestuur is bevoegd om de regels uit dit Reglement te doen handhaven, alsmede in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor het bepaalde in de hierna volgende artikelen van dit Reglement.
 3. De ontheffing die het bestuur verleent, behoeft de goedkeuring van de eerstvolgende vergadering van eigenaren.
 4. Het bestuur is bevoegd bij overtreding van de regels uit dit Reglement gevolg te geven aan de bepalingen  uit de Statuten en overeenkomstig de Statuten een boete op te leggen.
 5. In dit verband wordt volledigheidshalve gewezen op artikel 7 lid 4 van de Statuten waarbij een niet voor matiging vatbare boete wordt verbeurd van € 100,= per overtreding en/of iedere dag dat sprake is van overtreding van de regeling ter zake van parkeren.
 6. Ingevolge artikel 7 lid 16 van de Statuten wordt tevens een boete verbeurd van maximaal    € 500,= per geconstateerde overtreding en € 100,= voor iedere dag dat de verboden toestand voortduurt, indien een eigenaar, bewoner of gebruiker van een bungalow dan wel een lid van de vereniging heeft gehandeld in strijd met de wettelijke voorschriften inzake de vereniging dan wel in strijd met de Statuten of Reglementen van de vereniging of besluiten van de Algemene ledenvergadering dan wel deze persoon de vereniging benadeeld heeft.

 

Artikel 5

In navolging van de Statuten verklaart de eigenaar dat hij bereid is de in het Huishoudelijk Reglement vervatte regels met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimten na te leven.

De eigenaar is tevens gehouden er op toe te zien dat gebruikers en bezoekers van zijn recreatiewoning het bepaalde in dit Reglement naleven. Bij niet naleving is de eigenaar daarvoor aansprakelijk.

De eigenaar is verplicht dit Reglement aan de gebruikers/huurders van de recreatiewoning te verstrekken voorafgaand aan het gebruik. Bij niet naleving van deze verplichting is de eigenaar een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 500,= zulks onverminderd de verplichting het Reglement aan gebruiker/huurder te verstrekken.

 

Artikel 6

Een lid van de vereniging dient bij voorgenomen verkoop van zijn recreatiewoning het bestuur van de vereniging binnen zeven dagen na ondertekening van het koopcontract in kennis te stellen van naam en adres van de beoogde koper. Bij voorgenomen verkoop is het lid van de vereniging verplicht de potentiële koper vóór ondertekening van het koopcontract in kennis te stellen van dit Reglement.

 

2. Bestuur

Artikel 7

 1. Er zal, in navolging van de Statuten, een bestuur functioneren van minimaal drie en maximaal vijf leden.
 2. De bestuursfuncties worden, met uitzondering van de voorzitter, binnen het bestuur verdeeld.
 3. Het bestuur is gerechtigd tot het doen van alle uitgaven welke in de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting staan vermeld of welke zijn gebaseerd op een ander soort besluit van de Algemene Ledenvergadering.

 

Artikel 8

Het bestuur vergadert telkens als de voorzitter of de eigenaren die bij elkaar minimaal 20% van het totaal uit te brengen stemmen vertegenwoordigen dit noodzakelijk achten. Na kennisgeving van deze wens aan de voorzitter zal deze, binnen veertien dagen na ontvangst hiervan, een vergadering bijeenroepen. Indien binnen deze termijn geen vergadering bijeen is geroepen, zijn de aanvragers bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven die zelf zijn voorzitter kiest.

 

3. Kascommissie

Artikel 9

 1. Er zal een Kascommissie functioneren bestaande uit twee leden.
 2. De kascommissie geeft haar oordeel over de ontvangsten en het beheer van de financiën van de vereniging; uiterlijk drie weken voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ontvangt zij hiervoor de stukken van de penningmeester.
 3. De Kascommissie zal jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengen over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en de door de penningmeester over dat jaar gemaakte balans en exploitatierekening en toelichting.
 4. De Kascommissie is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vereniging die betrekking hebben op de administratie en het beheer van de vereniging.
 5. De penningmeester is verplicht aan de Kascommissie alle gewenste inlichtingen te verstekken en desgewenst de kas en overige liquide middelen van de vereniging te tonen.

 

4. Technische commissie

Artikel 10

 1. Er zal, wanneer de Algemene Ledenvergadering dit wenst, een Technische commissie functioneren bestaande uit minimaal twee leden.
 2. De Technische commissie adviseert het bestuur en de Ledenvergadering omtrent technische en/of onderhoudszaken gerelateerd aan het complex en de gemeenschappelijke ruimten en technische installaties zoals verlichting, werking van de slagboominstallatie en de bewakingsinstallatie in het bijzonder.

 

5. Groencommissie

Artikel 11

 1. Er zal, wanneer de Algemene Ledenvergadering dit wenst, een Groencommissie functioneren bestaande uit minimaal twee leden.
 2. De Groencommissie adviseert het bestuur en de Ledenvergadering omtrent groen- en/of onderhoudszaken alsmede over het opslaan en afvoeren van groenafval gerelateerd aan het complex en de gemeenschappelijke ruimten.

 

6. Noodmaatregelen

Artikel 12

 1. Alleen het bestuur is bevoegd in geval van nood (bijvoorbeeld bij storm- en waterschade) noodvoorzieningen te treffen. Het bestuur kan zich bij dezen laten vertegenwoordigen door een derde.
 2. De eigenaren worden verzocht aan de penningmeester op te geven wie in geval van calamiteiten (zoals acute bouwkundige calamiteiten, kortsluiting, brand en wateroverlast) toegang heeft tot de recreatiewoning. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor deze opgave en dienen wijzigingen direct door te geven.

 

7. Betalingen aan de vereniging

Artikel 13

 1. De hoogte van de jaarcontributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie dient bij vooruitbetaling aan de vereniging te worden voldaan in vier kwartaaltermijnen, te weten per 1-1, 1-4, 1-7 en 1-10.
 2. Betaling van de contributie vindt vier keer per jaar plaats middels automatische incasso. De eigenaren dienen het bestuur hiertoe een machtiging te verstrekken. Indien een eigenaar niet bereid is een machtiging te verstrekken dient hij naast de per kwartaal verschuldigde contributie een bedrag van € 5,= te voldoen ter zake van administratiekosten.
 3. Indien een automatische betaling wordt gestorneerd/niet wordt uitgevoerd, dient de betreffende eigenaar het bedrag alsnog per omgaande te voldoen, zonder dat deze daarvoor aangesproken hoeft te worden  door de penningmeester.
 4. Indien een eigenaar het nalaat om, na één schriftelijke aanmaning, zijn achterstand te voldoen, is het bestuur bevoegd om een incasso- of gerechtelijke procedure op te starten teneinde de achterstand te incasseren. De eigenaar is alsdan alle kosten van incasso, zowel buitengerechtelijk al gerechtelijk, verschuldigd evenals de wettelijke verschuldigde rente.
 5. De contributie zal jaarlijks telkens per 1 juli, voor het eerst op 1 juli 2013, worden verhoogd met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 6. Jaarlijks wordt door de penningmeester een begroting voor het aangevangen of komende boekjaar opgesteld en aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. De Algemene Ledenvergadering stelt de begroting vast.

 

8. Machtiging in vergadering

Artikel 14

Ieder der eigenaren is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigd lid van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Machtigingen dienen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de penningmeester van de vereniging ingediend te worden.

 

9. Gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en de gemeenschappelijke zaken 

Artikel 15

 1. De eigenaren moeten er gezamenlijk zo veel mogelijk toe bijdragen dat de inbraakveiligheid van het recreatieterrein en de opstallen maximaal wordt gewaarborgd.
 2. Het is niet toegestaan voorwerpen (waaronder voertuigen) van welke aard en omvang dan ook, op de gemeenschappelijke wegen, paden en plantsoenen te plaatsen en/of geplaatst te houden.
 3. In verband met stankoverlast en overlast van ongedierte is het niet toegestaan om (huis/groen)afval op of nabij de gemeenschappelijke wegen, paden, parkeerplaatsen en plantsoenen te plaatsen en/ of langer dan twaalf uur in de tuinen te laten staan.
 4. Huisvuil dient aan de afvalophaaldienst te worden aangeboden in kliko’ s op de kliko-verzamelplaats op de afgesproken dag (vrijdag). Na lediging dienen de kliko’ s binnen twaalf uur van de kliko-verzamelplaats te worden verwijderd.
 5. Groenafval ontstaan vanwege regulier onderhoud aan de tuin dient te worden aangeboden op het groenafvalverzamelpunt. Het groenafval mag niet bestaan uit organisch materiaal, takken en stammen met een lengte van meer dan 1,5 meter en een dikte van meer dan 20 centimeter.
 6. Het is verboden groenafval ontstaan vanwege een algehele renovatie van een individuele tuin of ontstaan vanwege het wegwerken van achterstallig onderhoud te deponeren op het groenafvalverzamelpunt.
 7. Het is verboden andere zaken dan groenafval in en/of nabij het groenafvalverzamelpunt te storten of achter te laten.
 8. Eigenaren van huisdieren dienen ervoor te zorgen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners zoals stank- of geluidsoverlast of overlast vanuit hygiënisch oogpunt als gevolg van het hebben, houden of voeren van dieren en dergelijke.
 9. Het is niet toegestaan om honden los te laten lopen in/op/nabij de gemeenschappelijke wegen,paden, plantsoenen en parkeerplaatsen. Overige huisdieren, waaronder katten, mogen geen overlast veroorzaken aan omwonenden.
 10. In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken enzovoort mogen niet op de grond of in de gemeenschappelijke ruimten en tuinen worden gedeponeerd.
 11. De naamplaatjes op de postbussenunit worden op kosten van het betreffende lid door de vereniging geplaatst en zullen uniform van model c.q. kleur zijn. Naamswijzigingen kunnen via de penningmeester worden aangevraagd.
 12. De eigenaar is verplicht medewerking te verlenen aan het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van reiniging en eventueel onderhoud van het park.
 13. Op de gemeenschappelijke wegen, paden, plantsoenen en parkeerplaatsen, anders dan in de daarvoor bestemde ruimten, is het niet toegestaan voertuigen of andere voorwerpen te plaatsen en/of geplaatst te houden.
 14. Op de gemeenschappelijke wegen, paden, plantsoenen en parkeerplaatsen is het niet toegestaan aanhangwagens, trailers of andere voorwerpen te plaatsen en/of geplaatst te houden zonder toestemming van het bestuur.
 15. Het is niet toegestaan reparaties en/of andere werkzaamheden aan de technische installaties van de vereniging te verrichten.
 16. Het is niet toegestaan de slagboom nodeloos lang geopend te laten of te blokkeren.
 17. Het is niet toegestaan op de gemeenschappelijke wegen en paden te rijden met een snelheid boven de 5 kilometer per uur.
 18. Het is niet toegestaan de doorgang op de gemeenschappelijke wegen en paden op enige wijze te beperken of te belemmeren.
 19. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het bestuur op eigen perceel in afwijking van de statuten te bouwen of te verbouwen.
 20. Het is niet toegestaan een plaats op de gemeenschappelijke parkeerplaatsen te verhuren en/of ter beschikking te stellen aan personen die niet op het park verblijven.

 

Artikel 16

Het is niet toegestaan apparaten, zoals schotels, antennes of iedere andere vorm van buitenophanging op eigen erf of aan de gevels of daken te bevestigen zonder de schriftelijke toestemming van het bestuur.

 

10. Beperking van overlast

Artikel 17

Boren, timmeren, zagen, schuren en/of andere contactgeluiden producerende werkzaamheden mogen door de week alleen van 08.00 tot 20.00 uur en in het weekeinde van 10.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd.

Overigens moet men er in het algemeen voor zorgen dat bij het gebruik van radio, televisie, recorder, muziekinstrument of ander geluidsproducerende apparatuur geen hinder voor andere bewoners wordt veroorzaakt. Dit geldt ook voor de algemene en buitenruimten.

 

Artikel 18

Het is niet toegestaan op gemeenschappelijke wegen en paden auto’ s te repareren, restaureren of olie te verversen. Tevens is het niet toegestaan andere werkzaamheden uit te voeren die stank, verontreiniging en/of overlast kunnen veroorzaken.

 

Artikel 19

Het is niet toegestaan in of vanuit een recreatiewoning een beroep uit te oefenen dat de vereniging en/of omwonenden overlast bezorgt.

 

Artikel 20

Het bestuur zal bemiddelend optreden in geval van vermeende overlast. In alle overige gevallen van overlast waarover geen specifieke regels in het Reglement zijn opgenomen, zal het bestuur indien nodig optreden.

 

11. Op-, aan- of onderbouw

Artikel 21

Iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van het bestuur is verboden en dient op eerste verzoek te worden verwijderd. Tevens is het niet toegestaan planten/begroeiing te laten overhangen boven gemeenschappelijke gronden, wegen en paden.

 

Artikel 22

Het wijzigen van de kleurstelling van de buitenmuren van de recreatiewoningen is, behoudens toestemming van het bestuur, niet toegestaan.

 

Artikel 23

Wijzigingen aan de architectuur van de recreatiewoningen zijn, behoudens toestemming van het bestuur, niet toegestaan.

 

12. Slot

Artikel 24

Voor alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren.

 

Artikel 26

In geval van geschil neemt het bestuur een besluit tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.